Algemene Voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij B&B Hoeve Zonzicht en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van het huishoudelijk regelement en deze algemene voorwaarden.

Huishoudelijk regelement
*ROKEN IN APPARTEMENTEN EN OPENVUUR IS TEN STRENGSTE VERBODEN
*  Bij aankomst dient U zich eerst bij de eigenaar te melden en kan U gevraagd worden Uw identiteitsbewijs te tonen.
* Op de dag van aankomst kunt U vanaf 15.00 uur van Uw kamer gebruik maken.
* Op de dag van vertrek dient Uw sleutel uiterlijk om 10.00 uur ingeleverd te zijn.
* Ontbijt wordt geserveerd vanaf 8.00 tot 10.00 uur in overleg. Geserveerd in het appartement. Eventuele(dieet) wensen graag voortijdig kenbaar maken.
* Gasten kunnen ervoor kiezen het ontbijt te laten vervallen, maar krijgen géén korting op hun verblijfprijs.
* Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
* Geluidsoverlast, vooral tussen 22.00 uur en 07.00 uur, dient te worden voorkomen radio’s en televisies mogen geen hinder zijn.
*Maximaal toegestane personen Het gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de Website is niet toegestaan. De eigenaar kan in dit geval de gasten het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de B&B.
* Bezoekers/ Visite voor de verblijvende gasten dienen zich te melden bij de eigenaar
* Het is mogelijk een diner te koken in de B&B hier is alles voor aanwezig.
* De maten van de bedden zijn 1.60 x 2.00, extra bed tweede slaapkamer 1.40 x    2.00.
  Dekbed maten 2.00 x 2.00/2.20 en 1.40 x 2.00/2.20
* De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te verlaten
* Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de parkeerplaatsen bij de B&B
* Afval dient de in daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd.
* De E.H.B.O doos en blusmiddelen bevinden zich bij de entree pand.
* Roken en open vuur(ook kaarsen) is in het pand en buiten niet toegestaan vanwege brandveiligheid, (rieten kap boerderij). rookmelder aanwezig in verblijf.
* Huisdieren, alleen honden zijn in overleg toegestaan. Met een maximaal aantal van 3. Deze mogen alleen aangelijnd lopen over het terrein.
* Huisdieren mogen niet overnachten in de slaapkamer bij de gasten, de huiskamer of hal biedt daarvoor genoeg ruimte
* Afval wordt gescheiden daarvoor staan containers,
  Oranje, voor plastic en blik.
  Groen, voor Groente en fruitafval
  Grijs, voor rest afval
  Zwart Krat, voor het glaswerk flessen
* In Zonzicht is een buitenlamp op het terras aanwezig, deze kan uitgeschakeld worden met een schakelaar bij de ingang/ketel
.
1. Algemeen:
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van de B&B
1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”, dit zijn de personen die met B&B Hoeve Zonzicht een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een accommodatie.
Onder Eigenaar, word verstaan de B&B Hoeve Zonzicht.
1.3 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.4 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben, en minimaal de leeftijd van 21 jaar of ouder.
1.5 Gasten dienen de instructies van de eigenaar van de B&B op te volgen.
1.7 De Eigenaars kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. Deze algemene voorwaarden/huishoudelijk regelement worden bij reservering verstrekt
1.8 De administratie van de eigenaar is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
1.9 Gasten van B&B dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement
De Accommodatie mag uitsluitend door de Gasten worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
– Permanente bewoning is niet toegestaan.
Tarieven:
2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, BTW.
Exclusief toeristenbelasting, word per jaar bepaald
Beddengoed en bedlinnen, Ontbijt is een keuze, voor beide Appartementen, waar extra kosten voor berekend worden. Exclusief kosten voor elektriciteit auto laden.
2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
2.3 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, en zijn terug te vinden op de website van de B&B
2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van zet en/of drukfouten.
Reservering en bevestiging
3.0 Het minimale verblijf in de B&B is 2 nachten.
3.1 De huurovereenkomst kan schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B  een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
3.3 Voor het reserveren van een verblijf in B&B worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
4. Betaling
4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.
4.2 Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank of contant aan ons te voldoen.
Betaling volledige bedrag dient bij aankomst voldaan te zijn, of gedaan te worden bij aankomst!!!
4.3 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. o.v.v. het factuurnummer.
4.4 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.
4.5 Bij verblijf en reservering word een aanbetaling van 20% gevraagd. Deze aanbetaling per bank binnen 14 dagen voldoen.
4.6 Wij willen u erop wijzen dat reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding een uitzondering vormen in de Wet Koop op afstand. Het herroepingsrecht (bedenktijd) van veertien dagen is daardoor niet van toepassing op boekingen die bij ons gereserveerd en betaald worden.
Annulering
5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de B&B te melden zodat de vrijgevallen verblijven alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de B&B
 Deze bestaat uit bij annulering:
 14 dagen t/m 30 dagen voor aankomst: 50% van het totaalbedrag of volledige  aanbetaling 20%
 7 dagen t/m 13 dagen voor aankomst: 60% van het totaalbedrag en volledige aanbetaling 20%
 3 t/m 6 dagen voor aankomst: 75% van het totaalbedrag en volledige aanbetaling 20%
 1 en 2 dagen voor aankomst en dag aankomst 100% van het totaalbedrag
5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan de B&B.
5.4 In bijzondere omstandigheden ( (totale) lockdown in Europa , grenzen gesloten, reisverbod) kan er ook gekozen worden voor een voucher, voor een nieuwe later te bepalen datum.
( dit zal altijd in overleg gebeuren met de gasten)
5.5 Annulering door de eigenaar
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de eigenaar gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan: a. Dat de B&B niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de Accommodatieverstrekker). b. Dat de B&B niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de B&B door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker).
De eigenaar stelt de gasten hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de gast gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de eigenaar over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder dat de eigenaar aan de gast enige schadevergoeding verschuldigd is.
5.6 De Eigenaar adviseert de gasten om deel te nemen aan het annuleringsfonds, of een annuleringsverzekering af te sluiten , waarmee bovenstaande annuleringskosten worden uitgekeerd wanneer de annulering plaatsvindt ten gevolge van een aantal vastgestelde onzekere gebeurtenissen
Aansprakelijkheid
6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B  zijn voor rekening van de gasten.
6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De eigenaars zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
6.6 De Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, windmolen vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de B&B. – De gasten wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de gasten.
Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.
8.0    Privacy
8.1    De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens
vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
Zie privacyverklaring hieronder.
9. Slotbepaling
9.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
9.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
9.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.